އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަލަންޑަރ

ސެޕްޓެމްބަރ 2016

27 ސެޕްޓެމްބަރ

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން

ތަފްސީލް:

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 113ވަނަ ޖަލްސާ (2016ވަނަ އަހަރުގެ 36ވަނަ ބައްދަލުވުން)

ވަގުތު: 10:00 ތަން: އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް

އޮކްޓޯބަރ 2016

04 އޮކްޓޯބަރ

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން

ތަފްސީލް:

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 114ވަނަ ޖަލްސާ (2016ވަނަ އަހަރުގެ 37ވަނަ ބައްދަލުވުން)

ވަގުތު: 10:00 ތަން: އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް

11 އޮކްޓޯބަރ

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން

ތަފްސީލް:

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 115ވަނަ ޖަލްސާ (2016ވަނަ އަހަރުގެ 38ވަނަ ބައްދަލުވުން)

ވަގުތު: 10:00 ތަން: އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް
album

album އެމްޕްލޯޔީ އޮފް ދަ މަންތް 2017 ފެބްރުވަރީ

album

album ރޯވިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން

album

album 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތަމްރީން ފޯވަހި ފެށުމާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

album

album ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ވޯރކްޝޮޮޕް