އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

6 އެޕްރީލް 2021     1 month ago


އިޢުލާން

 

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

 

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 07 އެޕްރީލް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 8:30 ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ.ް

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ވީހާ ގިނަބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 

24 ޝަޢުބާން 1442

06 އެޕްރީލް 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2021/138

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-07 20:30:00