އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރުން

8 އެޕްރީލް 2021     1 month ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރުން

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)426-AB/426/2019/255 (25 ޖުލައި 2019) އަދި  (IUL)426-AB/426/2019/306 (29 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރުމަށް 3 ވަނަ ކައުންސިލްގެ 165 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނަންބަރު 426-B(3)/2021/50 (23 މާރިޗު 2021) ނިންމެވުމުން ނިންމަވާފައިވާތީ، މި ލިސްޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ. މި ލިސްޓު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އަދި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް (http://adducity.gov.mv) ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި ފަހަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތަކުގެ 50 ވަނަ ގޯއްޗަށް ވާދަކުރަން އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ލައިގެން ގޯތި ލިބޭ 01 ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ގޯތި ލިބޭ 50 ފަރާތުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ގޯއްޗެއް ލިބޭ މިންވަރަށް ދެމަފިރިންނަށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ، ގޯތި ލިބޭނީ ދެމަފިރިން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކަށެވެ. މި ކަމުގައި ދެމަފިރިންނަށް ވަކި ގޮތަކަށް  އެއްބަސްނުވެވިއްޖެނަމަ، ގޯތި ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

 

25 ޝަޢުބާން 1442   

07 އެޕްރީލް 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/140

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-07 14:00:00