އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

07 ޖަނަވަރީ 2021: މިއީ ތިމާވެއްޓާ ގުޅެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެލް.ޖީ.އޭ އާއި ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ކައުންސިލްތަކާއެކު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.