އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ހިތަދޫ 8268 7783 16051
މަރަދޫ 1876 1793 3669
މަރަދޫފޭދޫ 927 907 1834
ފޭދޫ 2854 2719 5573
ހުޅުދޫ 1917 1783 3700
މީދޫ 1523 1471 2994
ޖުމްލަ 17365 16456 33821

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 25/07/2019 ގައި )

album

album ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނާޒިލް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

album

album އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

album

album މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

album

album މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން