އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީގައި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ މަޝްޢޫތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރުން

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     2 years ago


އައްޑޫ ސިޓީގައި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ މަޝްޢޫތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރުން

މިވަގުތު އައްޑޫ ސިޓީގައި 5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްޢޫ ޕްލޭންކުރެވި ފެށިފައިވެއެވެ. އައްޑޫގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ހިއްސާ މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް 
ސްޓޭޓަސް މަޝްރޫއުގެ އަގު މަޝްރޫއުގެ ވެރިފަރާތް ރަށުގެ ނަން މަޝްރޫއުގެ ނަން #
ކުރިއަށްދަނީ (  ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ އިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި އީއައިއޭ ނިމުމުން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި             7,687,168.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ މީދޫ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް 1
ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިފައި، ޕޭވްމަންޓް ބެހެއްޓިފައި ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އަދި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މުޅިން ނިމިފައި. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ  ސްޓޯރމް ވޯޓާރ ސިސްޓަމް ކަނެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް   42,500,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީން މަގު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2
މޭސަނަރީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޕްލަމްބިންގ އަދި އިލެކްޓްރިކަލް ވޮރކްސްގެ މަސައްކަތް، މަސައްކަތަށް ބެނުންވާ ހުރިހާ މެޓީރިއަލްސް ސައިޓަށް ގެނެވިފައި، އިންޓީރިއަރ ޕްލާސްޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އެކްސްޓީރިއާ ޕްލާސްޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 6,014,971.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 3
އީއައިއޭ ނިމި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޕްރީ ކާސްޓްކޮށް ސައިޓް ސާފުކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައި             7,664,063.82 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 4
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސައިޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި             5,833,233.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ހުޅުދޫ  ސ.ހުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން 5
އިތުރުކުރެވުނު މަސައްކަތާއިއެކު އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި             3,053,563.20 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން 6
 ބްލޮކް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ބަނދަރުގެ 500 ފޫޓްގައި ބޮލްކްސްތައް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިމިފައިވޭ.  ބަނދަރު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 61,131,558.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން 7
30 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި އެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.  ސައިޓަށް ތަކެތި ގެނައުމާއި  މޮބިލައިޒް ވެފައި.  74,318,066.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުން. (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން) 8
ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރެވި ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ             7,000,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުޅުދޫ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހުޅުދޫ ވިޒިޓާރސް ސެންޓަރ އެންޑް ޕަބްލިކް ޓޮއިލެޓްސް 9
2ވަނަ ފްލޯރގެ ޓައިލްސްހެޖުން ފިޔަވައި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި  10,352,843.00  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހުޅުދޫ  ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 06 ކްލާސްރޫމް 10
 11.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި             75,106,617.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުޅުދޫ  އައްޑޫ ސިޓީގެ 05 އަވަށުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް. ( ހުޅުދޫ ) 11
ތާރުއަޅައަޅައިގެން ރަގަޅު ފެންވަރަށް ފެން ބޭރުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް މަގުބައްތި ޖެހުމާއިއެކު މަގު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ގެ ސަރވޭ ގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށްނިމި އަމލީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކާއި މެނޭޖްމެންޓް އަދި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އައްޑުއަށް އައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ.  އައްޑޫ މަގު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެފްކޮންސް އިން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ 143,927,684.89 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުޅުދޫ  އައްޑޫ ރޯޑް އެންޑް ޑްރެއިނޭޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން (އެފްކޮންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން) 12
ފެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މަގުހެދުމާއި ޑްރެއިނޭޖް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމާއި ބިމަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައި ބެކްފިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ              7,664,063.82 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މީދޫ މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 13
ޓެކްނިކަލް ޑްރޯވިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ              4,500,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މީދޫ މީދޫގައި ސައިޓް މިއުޒިއަމް އެއް ތަރައްޤިކުރުން  14
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށް ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  38,624,660.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މީދޫ މީދޫ ބަނދަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި ތަރައްގީ ކުރުން 15
ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ   2،000،000..00  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މީދޫ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން 16
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލުކރެވިގެން ޖިއޯ.ބޭގްސް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި 42,934,462.00 އެމްޓީސީސީގެ ސީ.އެސް.އާރު ގެ ދަށުން މީދޫ މީދޫ ސްވިމިންގް ޓްރެކްސަރަހައްދުގައި ޖިއޯ ބޭގްސް ޖަހައިގެން ހިމާޔަތްކުރުން 17
ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑިޒައިން ފައިނަލް ކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފެށިފައި 7,936,456.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މީދޫ ސ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 18
މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ. 300,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މީދޫ މީދޫ މަތިކިޅި ތަރައްޤީކުރުން  19
20.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އީއައިއޭ ކުރިއަށްދާއިރު ބިން ހިއްކުމުގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ނިމި އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ނިމިފައި.            132,239,000.88 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީގެ 05 އަވަށުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް. ( މީދޫ ) 20
މަގުތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އަށް އެފްކޮންސް އިން ތައްޔާރުވަމުންދަނި           107,945,763.67 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މީދޫ އައްޑޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން (އެފްކޮންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން) 21
އީ.އައި.އޭގެ މަސައްކަތުގެ  % 95 ނިމި  ޑިޒައިން ނިމި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި، ހުއްދަތައް ހޯދާ ނިމިފައި              7,687,168.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މަރަދޫ މަރަދޫ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް 22
މިހާރުކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ 2 ފްލޯރގެ ކްލާސް ރޫމް ތަކުގައި މުޝިޖެހުން،3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކޮރިޑޯގައި މުޝި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަދި 3 ފްލޯގެ ވެސް އެތެރެ އާއި ބޭރުގައި ވޯލް ސީލާރ ލުމުގެ މަސައްކަތް  ސީލިންގ ފިލާ ޖެހުން ( 10 ކްލާސް ރޫމް ނިމިފައި)، އަސްކަނި ސީލިންގ ނިމިފައި، ދިޔަދޮވި ހަރުކުރެވިފައި  15,274,950.00  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަރަދޫ މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ( 12 ކްލާސް ރޫމް) 23
ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ              7,664,063.82 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މަރަދޫ މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 24
މިދިޔަ މަހު މަސައްކަތް ނިމިފައި               162,180.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މަރަދޫ މަރަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމުކުރުން 25
ޕާރކްސެޓް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕާރކް ލޭންޑްސްކޭޕްކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ                179,318.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މަރަދޫ މަރަދޫ ޕާރކްސެޓް ބެހެއްޓުން 26
ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި             3,900,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މަރަދޫ މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތް ކުރުން 27
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ  21,095,776.54 ކަސްޓަމްސް މަރަދޫ ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަނަލް ހެޑްއޮފީސް 28
ޖަންކްޝަންތަކާއި ކާނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ނިމުމަކާއި ހިސާބުގައި ، ކުރިއަށްދަނީ، ޓަރފް އެޅުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި. 20 ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ބިޑް އޯޕެނެނިންގ  4,612,531.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މަރަދޫ މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު 29
ނިއު ޓެންޑަރ ސްޓޭޖުގައި. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްގެ ނަންބަރ: (IUL)13-K/13/2021/236 އިއުލާންއިން. 6,650,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މަރަދޫ މަރަދޫގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުން 30
ތާރުއަޅައަޅައިގެން ރަގަޅު ފެންވަރަށް ފެން ބޭރުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް މަގުބައްތި ޖެހުމާއިއެކު މަގު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ގެ ސަރވޭ ގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށްނިމި އަމލީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކާއި މެނޭޖްމެންޓް އަދި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އައްޑުއަށް އައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ.  އައްޑޫ މަގު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެފްކޮންސް އިން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ 143,927,684.89 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރަދޫ އައްޑޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން (އެފްކޮންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން) 31
މަރަދޫ ފޭދޫ ބޮޑުމަގުން ފެށިގެން  ރީސަރފޭސްކޮށް ތާރު އަޅައި ނިމުމުން މަރަދޫގައި ތާރުއެޅުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި  39,879,828.58 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ތަރައްޤީކުރުން (ޖީ.ކޭ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އާއި ކޮންޓްރެކްޓުކުރެވިގެން) 32
ބިން ހިއްކުމުގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. (މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ އެއްކޮށް 76 ހެކްޓަރުގެ ބިން)           487,872,042.07 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރަދޫ ، މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީގެ 05 އަވަށުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް. (މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ) 33
2 ވަނަ ޝީޓް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ ، 2021 އޮގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހު 02 ވަނަ ޝީޓް އެޅުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައި  19,273,147.00  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް 34
 މަސައްކަތް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނިމިފައި               162,180.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫ ފޭދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމުކުރުން 35
މުޅި މަޝްރޫއުގެ %98 މަސައްކަތް ނިމިފައި. މިހާރު ކުރިއަށް ބަނދަރާއި ގުޅިގެން ހެދޭ  ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ބަދަރުން ފެން ބޭރުކުރެވޭ ނިޒާމް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް 44,097,102.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫ ފޭދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 36
ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި             4,200,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫ-ފޭދޫ އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓް ތަރައްޤީކުރުން 37
ތާރުއަޅައަޅައިގެން ރަގަޅު ފެންވަރަށް ފެން ބޭރުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް މަގުބައްތި ޖެހުމާއިއެކު މަގު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ގެ ސަރވޭ ގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށްނިމި އަމލީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކާއި މެނޭޖްމެންޓް އަދި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އައްޑުއަށް އައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ.  އައްޑޫ މަގު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެފްކޮންސް އިން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ 143,927,684.89 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން (އެފްކޮންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން) 38
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް، މަސައްކަތުގެ ޝެޑިއުލް ހެދުން.              6,000,000.00 އެލްޖީއޭ ފޭދޫ  ސ. ފޭދޫ ޗަކަ ބިމަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 39
ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ އެތެރޭގެ މަގުހެދުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ              7,664,063.82 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް/އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ  ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 40
އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި               280,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ  ފޭދޫ ޕާރކްސެޓް ބެހެއްޓުން 41
ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، ބިން ސަރވޭކުރުން ކުރިއަށްދަނީ              6,000,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސް ފޭދޫ  އައްޑޫ ސިޓީގައި އެލްޑާރލީ ހޯމް އެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 42
ޑިޒައިން ފައިނަލް ކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  7,500,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ފޭދޫ  ސ.ފޭދޫ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީކުރުން 43
އިޢުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ               185,690.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ  ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ގުދަނެއް ހެދުން 44
ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން ފޭދޫގައި ކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. ބިން ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ                 85,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ  ފޭދޫގައި ކާފަ މާމަ ޕާރކްއެއް ތަރައްޤީކުރުން 45
ރަށްދެބައިމަގުގައި ތާރުއަޅާ ނިމިފައި، ފޭދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރު އަޅާނިމިފައި، ފޭދޫ ރަށްދެބައިމަގުން ހުޅަނގު މަގުގެ ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި.  32,750,353.42 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފޭދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ތަރައްޤީކުރުން (ޖީ.ކޭ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އާއި ކޮންޓްރެކްޓުކުރެވިގެން) 46
ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ކައުންސިލުން ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ 38,000,000.00 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ފޭދޫ  ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އާ އިމާރާތް ހެދުން 47
މަސައްކަތް ނިމިރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތުގައި ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ              1,151,215.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭދޫ  ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 48
އެފްކޮންސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެދޫގެ ސްޓޯރމްވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށްފައިވާތީ ފޭދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން.  އެފްކޯރންސްއިން  އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ            119,939,737.41 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފޭދޫ  އައްޑޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން (އެފްކޮންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން) 49
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނުކޮށް މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވީ އިރުވެސް ޕަރފޯރމް ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވެފައިވުމުން، އެފަރާތާއި އެކު ވެވުނު ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށްފަހު އަލުން މަސް ޕްލާންޓް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި.              7,687,168.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް 50
އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ             1,000,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ނޭޗަރ ޕާރކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  51
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި             1,500,000.00 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހިތަދޫ ހިތަދޫގައި ފެރީ ޓާރމިނަލްއެއް އެޅުން 52
ގްރީން ހައުސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި، ކަރަންޓާއި ފެން ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ                506,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ އައްޑޫގައި ނާރސަރީއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 53
މަސައްކަތް ފެށިފައި ( ކޮންކްރީޓް ފޫޓިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ) 18,000,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ( 3 ބުރީގެ އިމަރާތެއް 18 ކްލާސްރޫމް) 54
ޑީ.ވީ ޝެލްޓަރ ނުވަތަ ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންމުގެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިން އާއި ކޮންސެޕްޓް ބްރީފް، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި. އޭޑީބީއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެކި އިދާރާތަކުން ހޯދައި ގެން މަސައްކަތް ފެށިފައި.  ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިއުނިޓީ ސާރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަންތަކާ ބައްދަލުވުންތައް ތާވަލް ކުރެވިފައި.  14,275,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސް ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑީ.ވީ ޝެލްޓަރ އެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 55
ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދަނީ              7,664,063.82 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއަރޒް/އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 56
މަސައްކަތް ނުފެށޭ، މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވަނީ މަސައްކަތައް ކަނޑައެޅުނު ބިން ބަދަލުކުރަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން               162,180.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ހިތަދޫ ހިތަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން 57
ޑިޒައިންކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި               285,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ހިތަދޫ ޕާރކްސެޓް ބެހެއްޓުން 58
އީ.އައި.އޭ އާއި އެސެސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކުރެވިފައި            53,000,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ހިތަދޫ ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގަރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( 3 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް) 59
ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ               310,792.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ހިތަދޫ އީދިގަލި ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 60
ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ              4,300,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ހިތަދޫ ހިތަދޫ ރަސްމީ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން 61
ސާރވޭގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި 22,273,456.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިތަދޫ ހިތަދޫ ޒިޔާރަތް ފަންނު އިންފެށިގެން ޑޭޒީމަގާއި ދެމެދު ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން 62
މަސައްކަތުގެ %90 ނިމިފައި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނި ޕާރކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި             5,328,766.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިތަދޫ ހިތަދޫ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގް މަސައްކަތް 63
 ބްލޮކްސް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  21,835,044.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިތަދޫ ހިތަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން) 64
ފެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ              2,900,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ސިޓީ ސްކުއަރ ތަރައްޤީ ކުރުން 65
13 ޖުލައި 2021 ގައި އަލާފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާ ޢެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި. 12,000,000.00  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް 66
ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދަނީ           616,800,000.00 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސް ހިތަދޫ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯރސްމެންޓް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 67
މަސައްކަތުގެ ކޮންސެޕްޓް ހެދިފައި             4,900,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިތަދޫ ހިތަދޫގައި އިނޮވޭޓިވް ލެބްއެއް ޤާއިމްކުރުން 68
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި               490,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކެއް ޤާއިމް ކުރުން 69
ކޮޑަގެދަރިމަގު، އީދިގަލި މަގު އަދި އެޅަދީދީ މަގުގައި ތާރު ނާޅާ އޮތް ސަރަހައްދުގައި ކޭބަލް ޖަންކްޝަންތައް ވަޅުލެވިފައި            61,774,425.26 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ތަރައްޤީކުރުން (ޖީ.ކޭ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އާއި ކޮންޓްރެކްޓުކުރެވިގެން) 70
ސިމެންތި ގުދަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ              1,500,000.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ސާވސްގެ ކާސްޓިން ޔާރޑް ބަދަލުކޮށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ ގުދަންތަކާއި އިމާރާތްތައް ހެދުން 71
ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ                100,000.00 އެމް.އެން.ޔޫ / އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ސިޓީ ބާޒާރު މަރާމާތުކުރުން 72
ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ             6,000,000.00 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ކޯރޓްސް ކޮމްޕެލެކްސް ބިލްޑިންގ 73
ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ވުމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މަގުފަހިވެގެންދާނެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިއީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް މޫދު ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑު ސްކޭލް އެއްގައި ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ އިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް.  މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް. ފްލޯރޓިންގ ސޯލާރ ހަރުކުރުމަށް ސައިޓް ސާރވޭކޮށް ޑޭޓާރ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ           500,000,000.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ހުޅުދޫ، މީދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ހިތަދޫ އެރައިސް އަދި އެސްޕަޔާރ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިތީގައި ސޯލާރ ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން : އެކްސަލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިންބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްތްމަންޓް އިން ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ (އެސްޕަޔަރ) އަދި އެކްސަލަރޭޓިންގ ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ އިންޓެގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ( އެރައިސް) 74
ހިތަދޫގެ 2 ސަރަހެއްދެއްގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމަށް ބިން ހިއްކޭނެ. މަޝްރޫއު އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި.  577,743,207.71 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީގެ 05 އަވަށުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް. ( ހިތަދޫ) 75
ހިތަދޫގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާމަގެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި ހިތަދޫ ލިންކްރޯޑް ރީސާރފޭސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މުޅިހިތަދޫގެ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ތާރުއަޅާ މަގުތަކުގެ އިތުރުން އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާމަގެއް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން ދާނެ. ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތް މުޅީން ނިމިފައި، އައްޑޫގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރެވޭ 4 ލޭންގެ މަގު ގުޅުވުމަށް ގައުކެނޑި ސަރަހައްދުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 210 މީޓަރުގެ ބްރިޖަކާއި އަދި 444 މީޓަރގެ ބްރިޖެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ.  މިމަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަސްފަލްޓް ޕްލްންޓް، ބެޗިންގ ޕްލާންޓް، ކްރޭން، އެކްސްކަވޭޓާރސް، ވީލްލޯޑާރސް މިފަދަ މަގުހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސްތަކުގެ ސެޓަޕް މިހާރުވާނީ އިންޑިއާގެ ޓިޓްކޮރިން ބަނދަރުން ސީދާ އައްޑުއަށް އައުމަށް ދަތުރުފަށާފައެވެ.  އެފްކޯރންސް އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ އިމާރާތްތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައި، މިގޮތުން ލެބޯރޓްރީ ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރީފެބްއިމާރާތާއި އެކޮމޮޑޭޝަން  އިމާރާތްތަކުގެ ސްޓަރަކްޗަރސްތައް އައްޑޫއަށް ގެނެވި  ފައިވޭ.  539,728,818.35 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިތަދޫ އައްޑޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން (އެފްކޮންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން) 76
2 އެޕްރިލް 2021 ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެމް.ޕީ.އެލްއިން ވަނީ "ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓް-ރީޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އީ.އާއި.އޭ ގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ހިނގަމުން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.            70,000,000.00 މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް ހިތަދޫ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓް ރީޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 77
ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ބިން ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި             17,000,000.00 ޕޮލިސް ސަރވިސެސް ހިތަދޫ ހިތަދޫ ޕޮލިސް އެކޮމޮޑޭޝަން  78
މަރަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ،މީދޫ ، ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ބީޗްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކޮސް އީ.އައި.އޭ ހެދުމާއި ގައުކެނޑި ބީޗް ހެދުމަށް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ލާނެ ގޮތުގެ ޑިޒައިން ހެދުމާއި ފޭދޫ ލޯކަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގެ ބީޗް އީއައިއޭ ހެދުމާއި ހުޅުދޫ ލޯކަލް ބީޗް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އީއައިއޭ ހެދުމަށް ބޭނުންވާނެ ޑޭޓާރ ކަލެކްޓްކޮސް ސާރވޭ ނިންމައި އީޕީއޭއަށް ހުށަހެޅިފައި. އައްދޫ ސިޓީގައި ތަރައްޤި ކުރެވޭ މިދެންވި ބީޗްތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މި އީއައިއޭގެ ރިޕޯރޓް ލިބުމާއި އެކު މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ               638,120.00 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މަރަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ،މީދޫ ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ލޯކަލް ބީޗުތަކާއި ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގެ ބީޗްތަކުގެ އީ.އައި.އޭ ހެދުން. (އޮމްނި ސޮލިއުޝަންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން) 79
ތަރައްޤީ ކުރެވެމުންދާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކަށް ބޭނުންވާނެ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާނެ ޓްރާންސްފޯރމާތައް ބެހެއްޓުމާއި ކަރަންޓު ނެޓްވޯރކް ވިއުގަ އާއި ގުޅުވުން، މިމަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ             10,100,000.00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މަރަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ،މީދޫ އަދި ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީގެ 05 އަވަށުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކަށް ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް. (ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން) 80
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕލޓ އިން ތަރައްޤީ ކުރާ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އިތުރައް، ސ.ގަން އިންދެވޭ ޙިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުގެ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭންއެއް ނިންމައި ކުންފުނީގެ ޝެއަރ ހޯލްޑަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވޭ. މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ދަންނަވާފައިވޭ. މިޕްރޮޖެކްޓަކީ  02 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. މިޕްރޮޖެކްގައި ހިމެނޭ ISAGO އައި.ސާ.ގޯ ސެޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދައި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2020 މެއި އިން ފެށިގެން ކުރިޔައް ގެންދަމުން ދޭ.  އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ދެންހިމެނޭ ބައިތައް ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކަމުން، ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް އިންޑިއަން އެރޕޯޓްސް ގެފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ  264,129,180.00 ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް  ސ.ގަން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢު 81
 އިންސެނަރޭޓަރ ބިލްޑިންގ ގެ ފައުންޑޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  198,313,181.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ހިތަދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ 82
ސ.ގަމުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އައްޑޫއަށް އެތެރެކުރެވޭ ޖަނަވާރުން އަދި ގަސްގަހާގެހި ކަރަންޓައިން ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެއް.  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިންހަމަޖެހިފައި އަދި  ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ             2,087,500.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ ސ.ގަން ރީޖަނަލް ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީ އެއް ތަރައްޤީކުރުން 83
އައްޑޫގެ ބިމާއި ފަޅާއި ހިމެނޭ ގޮތަށް ޓޮޕޮގްރެފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައި              1,470,845.00   ހުޅުދޫ، މީދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫގެ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭޑް މެޕްސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 84
ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް               498,957.00 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ / އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ، މީދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ހިތަދޫ މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިޒިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  85
   5,003,157,594.85 ޖުމުލަ: