އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން - 15 ޖަނަވަރީ 2018