އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި ސެކިއުރިޓީ ހަޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އިރުމަތީގައިވާ ޕާކްގެ ލޭންޑްސްކޭޕް މަސައްކަތާއި މަަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެން.ޖޭ އިންވެސްޓްމެންޓްއާއި ހަވާލުކުރުން - 28 ޖަނަވަރީ 2018