އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުޅުދޫ އާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޒޯހާ އިންވެސްޓްމެންޓް އާއި ހަވާލުކުރުން - 13 ފެބްރުވަރީ 2018