އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމާއި ގުޅޭ

14 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/205

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 14 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 77 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް -/20000 (ވިހިހާސް ރުފިޔާގެ) ފައިސާގެ އެހީ، ޖީ.އެލް ކޯޑު 223013 ގެ އެކްޓިވިޓީ 23169 "ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކޯޑު" އިން އެހީ ދިނުމަށާއި ކުރިއަށްއޮތް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އަހަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުނާސަބަތުތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ތާވަލެއް ސޯޝަލްސާރވިސް ޔުނިޓް އިން ކައުންސިލް އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/205

ތާރީޚް: 14 ޑިސެމްބަރ 2022