އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޕޯލޯ ސިމެންތި ގުދަން ހިންގި އިމާރާތާއި ބިން، އިވެލުއޭޝަން އިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމާއި ގުޅޭ

21 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/211

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އެޕޯލޯ ސިމެންތި ގުދަން ހިންގި އިމާރާތާއި ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CA/426/2022/311 ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައިވާތީ، އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމަށް ކިމޮޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި މެދު ކައުންސިލަށް ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ގޮތެއް ނިންމަވާ ދެއްވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލޭންޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އެޕޯލޯ ސިމެންތި ގުދަން ހިންގި އިމާރާތާއި ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CA/426/2022/311 ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމަށް ލޭންޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01

ނުފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/211

ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2022