އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރެއިން 1500 އަކަފޫޓު ބިމުގައި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

21 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/212

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރެއިން 1500 އަކަފޫޓު ބިމުގައި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-AA/426/2022/340 ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައިވާތީ، އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމަށް ކިމޮޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި މެދު ކައުންސިލަށް ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ގޮތެއް ނިންމަވާ ދެއްވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލޭންޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރެއިން 1500 އަކަފޫޓު ބިމުގައި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-AA/426/2022/340 ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމަށް ލޭންޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ  ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/212

ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2022