އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަދި ހުޅުދޫމީދޫގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުން

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަދި ހުޅުދޫމީދޫގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެކެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު އަދި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރ، ޝްރީ ސަންޖޭ ސުދީރުވެސް ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.