އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާއަށް އަލަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު މަޤާމުގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި

އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާއަށް އަލަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު މަޤާމުގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.