އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖަނަވަރީ 2021: މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގައި "ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމް 2021" ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.