އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖަނަވަރީ 2021: މި ބައްދަލުވުމުގައި ޝަންގްރިލާސް ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ގޮނޑުދޮށް މުއްސަނދި ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން އީ.ޕީ.އޭ އިން ވަނީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.