އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނާޒިލް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖަނަވަރީ 2021: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނާޒިލް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޭޔަރ އާއި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އާ މަޝްވަރާކުރައްވައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރައްވައިފައެވެ.