އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މީދޫ މުލިމަތި ޖަމިއްޔާއިން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށުގެ މުލިމަތި ޖަމިއްޔާއިން އެއަވަށުގެ ވަށައިގެން ހެދިފައިވާ 2.6 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގު ފުޅާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީ ހޯދުމަށް ބޭއްވުނުް ބައްދަލުވުން - 06 ޑިސެމްބަރ 2016