އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ އައްޑޫ ބްރާންޗްގެ ހަރާކާތްތައް އިތުރުކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް މީހުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން - 14 ޑިސެމްބަރ 2016