އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، ޕޮލިސް އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ބައްދަލުކުރުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރުން