އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 18 ޑިސެމްބަރ 2016