އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓްޑް އިން ސާވޭގެ ބައިވެރިންނާ ސަރޓިފިކެޓް ހަވާލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރޮންމެންޓް އިން ހަވާލުކޮށްގެން އާންމުން އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއާމެދު ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށޓަކައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓްޑް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސާވޭގެ ބައިވެރިންނާ ސަރޓިފިކެޓް ހަވާލުކުރުން - 19 ޑިސެމްބަރ 2016