އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ވޯރކްޝޮޮޕް

އައްޑޫސިޓީގެ އިތުރު ސަރަަހައްދުތަކެއް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއެކު އީޕީއޭގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕް - 18 ޖަނަވަރީ 2017