އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތަމްރީން ފޯވަހި ފެށުމާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތަމްރީނު ފޯވަހި ފެށުމާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯވަހި ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - 22 ޖަނަވަރީ 2017