އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމްޕްލޯޔީ އޮފް ދަ މަންތް 2017 މާރޗް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ޑިވިޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާރޗް މަހު ހޮވުނު އެންމެ މަސައްކަތްތެރި މުވައްޒަފުން