އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތަޢާރަފް ކުރުން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތަޢާރަފް ކުރުން - 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2017