އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިލާ ކޮލެޖާއި، ވިމެންސް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީއާ ދެމެދު ސޮައި ކުރުން

ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ވިލާ ކޮލެޖާއި، ވިމެންސް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީއާ ދެމެދު ސޮައި ކުރުން - 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2017