އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖީއެސް 2 ފަންތިން މަތީގެ 20 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު. މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ނަންގަވައި ދެއްވީ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަޙްމަދު މިހާދު - 19 ޑިސެމްބަރު 2017