އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އިފްތިތާޙް ކުރުން

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ސުލްތާން ސައީދު، ފެހި / ސ.މަރަދޫ އަދި ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އަލީ ހަނީޒު، ސްނޯވައިޓް / ސ.ފޭދޫ - 19 ޑިސެމްބަރު 2017