އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ އައު ކޮމާންޑަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރަުން

ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ އައު ކޮމާންޑަރު އަޙްމަދު ސާމީ، އެ މަގާމަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން ތައާރަފްވެ ގުޅުންބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 31 ޖަނަވަރީ 2018