އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން

އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާ ކައުންސިލުން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - 7 ފެބްރުވަރީ 2018