އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 3 މާރިޗުން 5 މާރިޗުގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން