އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގަމުގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

ގަން އެއާޕޯޓްގައި ހިނގަމުންދާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކާ އެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ހޯދައި އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައި