އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އައްޑޫ މެރަތަން 2018 ގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 7 މާރިޗު 2018