އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަރތް އަވާ ފާހަަގަ ކުރުން އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހަރަކާތް ރޭވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުން

އަރތް އަވާ ފާހަަގަ ކުރުން އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހަރަކާތް ރޭވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުން - 11 މާރިޗް 2018