އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލސްޑިވްސްއިން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލސްޑިވްސްއިން ކުރިައަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ޕްރީ އިލެކްޝން އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 11 މާރިޗް 2018