އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަފުތާ ރެސް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަފުތާ ރެސް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން - 23 ފެބުރުވަރީ 2020