އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހަފުތާ ރެސްއާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން

ހަފުތާ ރެސްއާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން - 24 ފެބުރުވަރީ 2020