އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަދަންޖެހޭ އީއައިއޭ އާ ބެހޭގޮތުން ސީޑީއީ ކޮންސަލްޓިންގ އާއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއް

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަދަންޖެހޭ އީއައިއޭ އާ ބެހޭގޮތުން ސީޑީއީ ކޮންސަލްޓިންގ އާއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން - 24 ފެބުރުވަރީ 2020