އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުން

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުން - 25 ފެބުރުވަރީ 2020