އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

06 ޖަނަވަރީ 2021: މި ބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ބިދޭސީން އައްޑޫގައި ކަރަންޓީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.