އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ަކެންސަރ ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ފުޓްސަލް މެޗް

ަކެންސަރ ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗްގެ ތެރެއިން - 10 ފެބްރުވަރީ 2018