އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޭދޫގެ ކުޅިވަރި ޖަމިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޭދޫގެ ކުޅިވަރި ޖަމިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - 24 ފެބުރުވަރީ 2020