އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ ސަފީރު އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

އިންޑިއާގެ ސަފީރު އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2017