އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން

ހިތަދޫގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ) ގެ ފަރާތުން ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ވަނީ ކުރެވިފައި