އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އައްޑޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވޭ. - 16 އޯގަސްޓް 2022