އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކަމާއިގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު މިއަދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް ކަނޑައަޅާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ އާއި، ވެހިކަލް ފީ ކައުންސިލަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ދިމާވާ އެހެނިހެން ބަޖެޓްރީ އ